Audyt

Audyt – rewizja finansowa

Zespół biegłych rewidentów, wsparty doradcami podatkowymi oraz innymi specjalistami, świadczy usługę badania sprawozdania finansowego. Każdego roku prowadzimy badania oraz dokonujemy oceny sprawozdań finansowych dla ok. 20 różnych podmiotów gospodarczych.

Nasze biuro rachunkowe w Rybniku zatrudnia najlepszych profesjonalistów. Pracują dla nas biegli rewidenci, doradcy podatkowi oraz rzeczoznawcy i inni specjaliści. Badanie sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego wykonywane jest przez zespół fachowców. Następnie materiały z badania są weryfikowane oraz autoryzowane przez Zarząd Spółki.

Audyt – badanie sprawozdań finansowych

Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, jak również spółek prawa handlowego reprezentujących szeroki zakres działalności.

W ostatnich latach przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych m.in dla następujących podmiotów:

 • „FIJAŁKOWSKI” Stanisław Fijałkowski w Rybniku;
 • „HOSSA” Spółka z o.o. w Rybniku;
 • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu;
 • Centrum Zaopatrzenia Budowlanego HADEX Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju;
 • Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie;
 • Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych „Sygnały” S. A. w Rybniku;
 • Fundusz Hipoteczny ANIN S.A. w Gliwicach;
 • ITUM Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim;
 • Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju;
 • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju;
 • Klinka Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach;
 • Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o. w Ustroniu;
 • Mennica FINANCE S.A. w Warszawie;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim;
 • Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” Spółka z o.o. w Rybniku;
 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Marian Uliarczyk w Rybniku;
 • Przedsiębiorstwo Spedycji i Transportu na liniach Międzynarodowych PAMTRANS Henryk Krzyżanowski w Rybniku;
 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne   „TERMOKOP” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach;
 • Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pszczynie;
 • Raciborskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Raciborzu;
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK w Tarnowskich Górach;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK w Łaziskach Górnych;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA w Jastrzębiu Zdroju;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA w Raciborzu;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa SIKORNIK w Gliwicach;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pawłowicach;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ZACISZE w Ustroniu;
 • STALBUD Maria Mikłuszka w Brodnicy; 
 • TBI Technology Sp. z o.o. w Raciborzu;
 • TERMOSPEC Sp. z o.o. w Żorach;
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chrzanowie;
 • Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach;
 • WOOD SUPPLY CENTER – Klucze Sp. z o.o. w Kluczach;
 • Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w Rybniku;
 • Zakład Wielobranżowy „HEDAR” Henryk Łożyński w Łaziskach Górnych.

Sprawozdania z przejrzystości – Sprawozdanie zostało opublikowane zgodnie z wymogami art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także wymogami art. 40 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Prace rewizyjne prowadzone są w dwóch etapach :

badanie sprawozdania finansowego Rybnik

I etap: wstępne badanie sprawozdania finansowego

 • udział w inwentaryzacji składników majątkowych;
 • analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu;
 • sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego i składek ZUS oraz podatku dochodowego;
 • konsultacje w sprawach podatkowo-księgowych.

 

doradca podatkowy Rybnik

II etap: zasadnicze badanie sprawozdania finansowego

 • sprawdzenie sprawozdania finansowego obejmującego: bilans i rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym; sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdanie Zarządu podmiotu gospodarczego;
 • wydanie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego sporządzonej na podstawie raportu z badania.

W ramach prac rewizyjnych gwarantujemy:

 • bieżące informowanie o rezultatach poszczególnych etapów prac;
 • współpracę z organami nadzorczymi;
 • zobowiązanie do obecności (o ile to będzie konieczne) w posiedzeniu Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji obejmujących sprawy finansowe jednostki.