Pod pojęciem błędu w księgach rachunkowych rozumie się pominięcia, nieprawidłowości, wynikające m.in z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń czy oszustw. Błędy mają wpływ na zniekształcenia zapisów w księgach rachunkowych i zniekształcenia wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. Są wynikiem nieuwzględnienia lub niewłaściwego uwzględnienia wiarygodnych informacji:
a) które były dostępne w momencie zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych za te lata,
b) co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w toku sporządzania tych sprawozdań finansowych.

W sytuacji gdy jednostka wykryje błąd w swoich księgach rachunkowych, jest ona zobowiązana do jego korekty bez względu na to, kiedy został on popełniony. Przy czym należy pamiętać, że rozróżnienie daty wystąpienia błędu jest istotne ze względu na sposób dokonania korekty tego błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych jednostki, gdyż błąd może dotyczyć zarówno roku bieżącego jak i lat poprzednich.

Więcej informacji: Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” będący załącznikiem do uchwały nr 10/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z 25 listopada 2014 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 6).

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015