Okres ważności certyfikatu rezydencji

Nowe przepisy art. 41 ust. 9a-9d ustawy o P.D.O.F. wprowadzają zasadę, iż w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności przyjmuje się, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Jeżeli jednak w tym okresie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, to ma on obowiązek niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania nowym certyfikatem rezydencji. Podatnik, który nie dopełni tego obowiązku, będzie ponosić odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej.

Powyższe unormowania nie będą miały zastosowania, w przypadku gdy z dokumentów posiadanych przez płatnika (w szczególności z faktury lub umowy) będzie wynikać, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie.