Zdaniem biura rachunkowego Bilans sp. z .o.o. z Rybnika zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOF, darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju generalnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Na zasadzie wyjątku powyższy przepis pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie taką darowiznę, której przedmiotem są artykuły spożywcze, jeżeli są one przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania w przypadku darowizny na rzecz rady rodziców.

Bilans sp. z.o.o. zaznacza, że darowizny pieniężnej dokonanej na rzecz działającej w szkole rady rodziców podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Biuro rachunkowe Bilans sp. z o.o. uważa, że podatnik nie będzie mógł również odliczyć od dochodu, w ramach ulgi przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o PDOF, gdyż organy podatkowe w swoich wyjaśnieniach prezentują stanowisko, iż rada rodziców jest jedynie społecznym organem szkoły i nie można jej uznać za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W konsekwencji darowizny przekazywane na rzecz rad rodziców w szkołach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), na realizowane przez te organy cele oświatowe, nie podlegają odliczeniu od dochodu.