Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy łącznie spełnione są dwa warunki:

  1. Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca.
  2. Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Obowiązek ten wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Za naruszenie tego obowiązku nie grożą jednak żadne kary. 

Limit 15.000 euro wynika też z art. 25 Prawa dewizowego. Jeśli kwota rozliczenia dokonywanego w Polsce w walucie obcej między polskimi firmami przekroczy równowartość 15.000 euro, rozliczenie powinno nastąpić za pośrednictwem banków. Również rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami związane z płatnością w walucie obcej powinny być dokonywane za pośrednictwem banków. Nieprzestrzeganie tego obowiązku jest w tym przypadku przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym.