Opodatkowanie diety dla członka komisji wyborczej

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania.

Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Dla diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Tym samym wypłacona członkowi obwodowej komisji wyborczej dieta do ww. wysokości zł jest wolna od podatku.

Podmiot wypłacający członkowi obwodowej komisji wyborczej dietę wolną od podatku (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta) nie pobiera od niej podatku, ale obowiązany jest wykazać ją w informacji PIT-R, którą po zakończeniu roku powinien przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi.