Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, że zmiana formy prowadzenia ewidencji księgowej z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę powoduje, iż podatnik musi dopełnić kilka obowiązków.

Pierwszy z nich wynika z ustawy o rachunkowości i polega na zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz na  sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy, tj. 31 grudnia.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymagają, aby rozpoczynając prowadzenie podatkowej księgi podatnik:

  1. zawiadomił w terminie 20 dni od dnia założenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu tej księgi oraz  ewentualnie (w terminie 7 dni od podpisania umowy z biurem) o powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu;
  2. sporządził spis z natury na dzień 1 stycznia 2016 r. i wpisać ten spis do księgi;
  3. w razie potrzeb założyć: ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia; imienne karty przychodów pracowników; ewidencję sprzedaży.