Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowości, gdzie z art. 4 ust. 3 wynika, że rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Ustawa o rachunkowości (Rozdział 3 „Inwentaryzacja”) wskazuje przepisy w zakresie terminów, metod i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji, przy czym nie zawiera zasad opisujących techniki jej przeprowadzania. Techniki takie każda jednostka powinna wypracować we własnym zakresie.

Za prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.

Jednostki zobowiązane są do przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Prace inwentaryzacyjne w jednostkach, dla których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, rozpoczynają się 1 października i mogą potrwać do dnia 15 stycznia następnego roku.

Prace inwentaryzacyjne rozpoczynają się od wydania Zarządzenia Kierownika Jednostki w sprawie inwentaryzacji, a kończą się sprawozdaniem z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Rozliczenie wyników inwentaryzacji powinno nastąpić najpóźniej do 26 marca roku następnego.