Biuro rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będą wpłacane wszystkie opłaty do ZUS (jedna wpłata zamiast trzech lub czterech). Zmiany te wynikają z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2017 r.

Obecnie każdy przedsiębiorca dokonuje w miesiącu kilku wpłat na różne rachunki bankowe. Projekt pozwoli, aby wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, były dokonane jednym przelewem, na indywidualny rachunek płatnika składek. Numer tego nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. ZUS będzie miał obowiązek wygenerowania numerów rachunków do końca 2017 r.

Zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. Następnie dojdzie do zaksięgowania wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Ponadto wydawane przez ZUS zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami zostaną zrównane - pod względem prawnym - z zaświadczeniami wydawanymi w postaci papierowej i wydrukami elektronicznymi samodzielnie wygenerowanymi przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.