Czynny podatnik VAT będący mikroprzedsiębiorcą będzie od 1 stycznia 
2018 r. obowiązany do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej 
przy użyciu programu komputerowego i w konsekwencji *do przesyłania 
informacji o tej ewidencji w postaci JPK_VAT*.

Dodatkowo od lipca 2018 r. każdy Podatnik, na żądanie Urzędu Skarbowego 
będzie musiał wygenerować w swoim programie do wystawiania faktur plik 
JPK_FA zawierający wszystkie faktury sprzedaży, prezentując je tak, żeby 
US miał możliwość szczegółowego odczytania każdej pozycji na fakturze 
(numer faktury, nazwa towaru lub usługi, miara dostarczonych towarów lub 
zakres wykonanych usług, ilość, cena jednostkowa brutto, wartość 
sprzedaży brutto).