Biuro Rachunkowe BILANS Sp. z o.o. informuje, że od 2016 r. korekta deklaracji nie będzie wymagała uzasadnienia.

Korygowanie błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych stanie się mniej pracochłonne. Nie trzeba będzie sporządzać uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Nowe zasady składania korekt wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Podatnik ma prawo poprawić błędnie wypełnioną deklarację podatkową (o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej). Korekty – przekazywanej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej i uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Biuro Rachunkowe BILANS Sp. z o.o. nowością będzie informowanie podatników o bezskuteczności korekty. Korekta nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli zostanie złożona w czasie kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie nimi objętym. To się nie zmieni. Nadal nie będzie można w trakcie wspomnianych procedur poprawiać weryfikowanych rozliczeń. Jeżeli jednak korekta zostanie dokonana wbrew temu zakazowi, organ podatkowy będzie miał od przyszłego roku obowiązek na piśmie poinformować składającego korektę o jej bezskuteczności. Zawiadomienie to będzie miało walor wyłącznie informacyjny. Nie można go w żaden sposób zaskarżyć.