W celu ustalenia wielkości przychodów za 2015 r., po osiągnięciu której wystąpi obowiązek zaprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. ksiąg rachunkowych, podatnicy muszą w tym roku przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP na 1 października br.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro, mają obowiązek od nowego roku podatkowego prowadzić pełną księgowość.

Od 2015 r. wartość tego limitu przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynika to ze znowelizowanych art.3 ust.3 ustawy o rachunkowości oraz art.24a ust.6  ustawy o pdof. W zeszłym roku, tj. przed wprowadzonymi zmianami, przeliczenia tego dokonywało się po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy