Oświadczenie składane w przypadku wyboru opodatkowania przychodów z najmu przez jednego z małżonków

Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, uzyskujący przychody z tzw. prywatnego najmu wspólnego składnika majątku, nie będą już musieli co roku składać naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania całości przychodu przez jednego z nich. Wystarczy złożyć je po raz ostatni w 2015 roku.

Oświadczenie osób rozliczających się na zasadach ogólnych, należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu ze wspólnej własności.

Oświadczenie osób rozliczających się ryczałtem, należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.