Dzisiaj, tj. 28 sierpnia 2015 r., weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1153).

Zgodnie ze zmianami strony umowy o zamówienia publiczne mogą rozpocząć negocjacje dotyczące zmiany wynagrodzenia w dniu opublikowania przepisów dokonujących zmian w zakresie:

  • stawki podatku od towarów i usług,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na te ubezpieczenia.

Jest to możliwe w przypadku, gdy zmiana przepisów ma wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego. Ponadto zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

Źródło: Gazeta Podatkowa