Od 1 stycznia 2016 r. organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić – zamiast ksiąg rachunkowych – uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. 

Zgodnie z nowelizacją małe organizacje pozarządowe mogą skorzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli spełniają warunki określone w nowym art.10a ust.1ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a mianowicie:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 wymienionej ustawy,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie m.in. z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł (warunku tego nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność).

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka będzie miała obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji. Gdy jednostka zaczyna działalność, zawiadomienie składa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności.