Z mocą od 1 stycznia 2014 r. zakres zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych został rozszerzony o:

1) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów,

2) kwoty przyznane przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania,

3) otrzymane przez żołnierzy zawodowych świadczenia mieszkaniowe,

4) wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.