Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wymaga spełnienia kilku obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek w zakresie udostępniania rocznego sprawozdania finansowego różnym podmiotom.

Jednostki posiadające osobowość prawną:

15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy i 15 dni pod dniu bilansowym do Krajowego Rejestru Sądowegoskładają wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych dodatkowe informacje i objaśnienia, , sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta bez raportu, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwała o podziale zysku (pokryciu straty).

10 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w przypadku podatków p.d.o.p. do Urzędu Skarbowego składają wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta wraz z raportem, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania w przypadku Spółdzielni, których sprawozdanie finansowe było obowiązkowo badane do Monitora Spółdzielczego składają wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta bez raportu, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwała o podziale zysku (pokryciu straty).

Rachunek przepływów pieniężnych jednostki składają tylko w przypadku, gdy istnieje obowiązek jego sporządzenia, zaś opinię i raport biegłego rewidenta jednostki składają tylko w przypadku, gdy sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu.