Biuro Rachunkowe „Bilans” Sp. z o.o. z Rybnika informuje, że od 2 stycznia 2016r. nastąpiły pewne zmiany w udzielaniu urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracowniczym związanym z rodzicielstwem, udzielanym wyłącznie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. Jednakże od 2 stycznia 2016 r. może on być wykorzystywany na zasadach innych niż w roku ubiegłym.

Wiele z zasad udzielania urlopu ojcowskiego nie zmieniło się. Ciągle urlop ten trwa 2 tygodnie, jednak pracownik od 2 stycznia 2016 r. ma zdecydowanie więcej czasu na jego wykorzystanie, tj. do (zgodnie z art. 1823 Kodeksu pracy):

  • ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
  • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany w sposób jednorazowy lub nie więcej niż w 2 częściach (tygodniowych).

Kolejną zmianą jest sformalizowanie wniosku o urlop ojcowski  (wniosek należy złożyć na 7 dni przed planowanym urlopem). Wniosek o urlop ojcowski, zgodnie z par. 21  rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków powinie zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Wniosek należy uzupełnić o:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
  • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
  • oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.