Zawieszalność renty w związku z uzyskiwaniem przychodów z pracy zarobkowej

Zgodnie z art. 104 ustawy emerytalnej prawo do renty zawieszą się w momencie osiągania przychodu z pracy zarobkowej w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (w okresie od 1.09. do 30.11.2015 r. jest to miesięcznie kwota 5.011,40 zł). W chwili osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (w okresie od 1.09.do 30.11.2015 r. jest to miesięcznie kwota 2.698,50 zł), nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, emerytura podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2015 r. wynosi 421,31 zł.

Wysokość przychodu mającego wpływ na zawieszalność świadczenia ustalana jest w oparciu o kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przychód ten stanowią również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego oraz wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

W świetle tegorencista będzie otrzymywał pełną kwotę świadczenia, jeśli jego przychód z pracy zarobkowej nie przekroczy miesięcznie 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Źródło: Ubezpieczenia i Prawo Pracy, nr 17 (395) z dnia 1.09.2015r.