Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wymaga spełnienia kilku obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek w zakresie udostępniania rocznego sprawozdania finansowego różnym podmiotom.

Spółki osobowe prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy i 15 dni pod dniu bilansowym do Krajowego Rejestru Sądowegospółki osobowe prawa handlowego składają: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych dodatkowe informacje i objaśnienia, , sprawozdanie z działalności, opinia biegłego rewidenta bez raportu, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwała o podziale zysku (pokryciu straty).

Do 30.04 wskazany wspólnik bądź osoba fizyczna prowadząca działalność do Urzędu Skarbowego składa: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego wraz z raportem, postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, których sprawozdanie finansowe było obowiązkowo badane do Monitora Sądowego i Gospodarczego składają: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta bez raportu, postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku (pokryciu straty).

Rachunek przepływów pieniężnych jednostki składają tylko w przypadku, gdy istnieje obowiązek jego sporządzenia, zaś opinię i raport biegłego rewidenta jednostki składają tylko w przypadku, gdy sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu.