Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informujeże badaniu za 2016 r. (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność. Są to głównie banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, SKOKi, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych (…). Lista tych jednostek jest długa i szczegółowo zostały określone w ww. artykule.

Obowiązkiem badania sprawozdania finansowego objęte są także:

  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, oraz
  • pozostałe jednostki. 

Do tych pozostałych jednostek zaliczyć należy przede wszystkim spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych), pod warunkiem, że w poprzedzającym roku obrotowym (tj. za 2015r.) spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro (tj. 10.653.750 zł = 2.500.000 euro × 4,2615 zł/euro),
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro (21.307.500 zł = 5.000.000 euro × 4,2615 zł/euro).

.