Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości Jednostki mogą zastosować już pewne uproszczenia w księgach rachunkowych bieżącego roku. Warunkiem jest jednak nie przekroczenie dwóch z trzech wielkości określonych  dla jednostek małych (więcej – „Uproszczenia dla Małych jednostek”).

Zgodnie z powyższym jednostki spełniające powyższe kryterium (z pewnymi wyjątkami określonych w przytoczonych artykułach ustawy) mogą :

  1. dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w art. 3 ust. 4 ( kwalifikacja umów leasingu), według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować przepisów ust. 4 i 5 – tym samym nie zaliczać u finansującego do aktywów oddanych do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości;
  2. nie stosować przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 (Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i  sposób prezentacji instrumentów finansowych) – art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości;
  3. odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Zdaniem Bilans Sp. z o.o. oraz wielu ekspertów, aby zastosować wszystkie bądź wybrane uproszczenia wymagana jest decyzja kierownika jednostki. Zmianę tą oraz ewentualne skutki tej zmiany należy omówić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Wg Biura Rachunkowego Bilans Sp. z o.o. uproszczenia te można także zastosować mimo, iż jednostka jest objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.