Do 25 sierpnia br. podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, mają obowiązek składania, po raz pierwszy, w urzędzie skarbowym  druk VAT-27.

VAT-27 składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji VAT, czyli  w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, jeżeli podatnik wybrał rozliczanie miesięczne lub do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, jeżeli podatnik wybrał rozliczenie kwartalne.