Przychód z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych.

Od 1 stycznia 2015 r. odpłatne zbycie wykorzystywanego w działalności gospodarczej składnika majątku, który nie został wprowadzony do firmowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie skutkować powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dotyczy to odpłatnego zbycia zarówno tych składników majątku, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze względu na przewidywany okres ich użytkowania (równy lub krótszy niż rok), jak i tych, które – co do zasady – powinny zostać ujęte w takiej ewidencji.