Projekt zmian w ustawie o rachunkowości zakłada m.in. dodanie w art. 4 nowego ust. 1a i ust. 1b oraz ust. 4a.

Treść ust. 1b będzie stawić, że „w wyjątkowych sytuacjach, gdy stosowanie danego przepisu ustawy nie pozwoli na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka będzie miała prawo odstąpić od stosowania tego przepisu”. Odstąpienie trzeba będzie uzasadnić w informacji dodatkowej i określić jej wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy. Natomiast art. 4 ust. 4a wprowadzi definicję „istotności” (zasada istotności). Oznacza to, że „informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym będą uznane za istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań finansowych”. W związku z tym nie będzie możliwości uznania kilku pozycji za nieistotne, jeżeli łącznie będą stanowić pozycję istotną. Zasada ta nie będzie miała zastosowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych lecz do jednostkowo i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015