Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r. – inne ujęcie bilansowe NIŻ podatkowe

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o.  zwraca uwagę, iż od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie zasad korekty przychodów i kosztów podatkowych.

 

Korekta PRZYCHODU niespowodowana błędem rachunkowym bądź oczywistą pomyłką

Gdy korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekta dokonywana jest poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, a przy jej braku, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 14 ust. 1m ustawy o PDOF; art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP).

Gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął przychodów lub przychody te są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 14 ust.1n ustawy o PDOF; art. 12 ust. 3k ustawy o PDOP).

 

Korekta KOSZTU niespowodowana błędem rachunkowym bądź oczywistą pomyłką

Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, a przy jej braku, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 22 ust. 7c ustawy o PDOF art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP).

Jeżeli w  okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 7d ustawy o PDOF, art. 15 ust. 4j ustawy o PDOP).

PODSUMOWUJĄC

W momencie, w którym jeden PODMIOT w styczniu 2016 r. udzieli swojemu KONTRAHENTOWI rabatu dotyczącego sprzedanych mu towarów w poprzednim roku (2015) i w tym miesiącu (STYCZNIU) wystawi fakturę korygującą dokumentującą ten rabat, to korekty przychodu PODATKOWO podmiot ten dokona w styczniu 2016 r. Gdyby w styczniu PODMIOT nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody byłyby niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas zwiększyłaby koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Analogicznie ten KONTRAHENT dokona korekty kosztów o momencie otrzymania faktury korygującej, czyli w styczniu (przy założeniu otrzymania faktury korygującej w styczniu)

Dla celów BILANSOWYCH korekty przychodów zw związku z udzielonym rabatem należy dokonać w tym rokuw którym miała miejsce sprzedaż towarów objętych rabatem (zob. art. 54 ustawy o rachunkowości), czyli jednostka skoryguje (zmniejszy) przychody bilansowe za 2015 r.

Analogicznie ten KONTRAHENT zmniejszy koszty za 2015r.