Wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie podwyższenia limitu zwolnienia z VAT

Od 2011 r. do chwili obecnej obowiązuje limit uprawniający tzw. małych przedsiębiorców do skorzystania ze zwolnienia od podatku w kwocie 150.000 zł.

Rada Ministrów w kwietnia 2016 r. wystąpiła do UE z wnioskiem o zwiększenie tego limitu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. do kwoty 200.000 zł.

Podwyższenie limitu obrotów uprawniających do zwolnienia z VAT – jak wskazano w uzasadnieniu wniosku – ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy osiągające niewielkie obroty. Zmniejszą się dzięki temu ich obciążenia administracyjne i obowiązki związane z rozliczaniem VAT, m.in. w zakresie rejestracji, prowadzenia szczegółowej ewidencji czy dokumentowania transakcji. Regulacja taka sprzyja zatem rozwojowi drobnej przedsiębiorczości.

Jeżeli Komisja Europejska wyrazi zgodę na podwyższenie limitu, to od 1 stycznia 2017 r. kwota uprawniająca do zwolnienia z VAT, przyznająca status tzw. drobnego przedsiębiorcy, wynosić będzie 200.000 zł.