Biuro Rachunkowe BILANS Sp. z o.o. z Rybnika przypomina, że tylko do 30 czerwca 2016 r. można naliczyć niższe odsetki od zaległości powstałych przed 1 stycznia 2016 r.

Zapłata obniżonych odsetek możliwa jest jednak pod warunkiem:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Prawo do zapłaty niższych odsetek jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie wystąpią okoliczności wyłączające naliczanie odsetek za zwłokę na tych preferencyjnych zasadach.

Nie ma możliwości zapłaty niższych odsetek wówczas, gdy:

- podatnik złoży korektę deklaracji po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, czy podatkowego, a jeśli takiego zawiadomienia nie stosuje się

– gdy korekta zostanie złożona po kontroli, gdy skorygowanie deklaracji ma miejsce w wyniku czynności sprawdzających.

Na mocy przepisu przejściowego zawartego w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2015 r., do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obecnie jest to stawka wynosząca 4% w stosunku rocznym.