W zależności od tego, na czyją rzecz przedsiębiorca uiszczał tzw. opłatę śmieciową, będą bądź też nie będą miały do niego zastosowanie przepisy o korekcie kosztów przy braku zapłaty.

W sytuacji gdy gmina przejęła obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłaty te, stanowiące należności publicznoprawne. Z uwagi na charakter tych opłat nie mają do nich zastosowania przepisy o korekcie kosztów przy braku zapłaty, czyli odpowiednio art. 24d ustawy o pdof i odpowiednio art. 15b ustawy o pdop. Taka sytuacja dotyczy również podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Jednak w przypadku, gdy gmina nie przejęła na siebie obowiązku odbioru odpadów komunalnych i ich odbiór następuje na podstawie umów z zewnętrznymi firmami, pomiędzy podmiotem wnoszącym opłaty i wykonującym usługi zachodzi typowa relacja kontrahencka. Stąd przedsiębiorca, który opłaty nie uiści w terminach przewidzianych w art. 24d ustawy o pdof lub odpowiednio art. 15b ustawy o p.d.o.p., będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów na zasadach przewidzianych w tych uregulowaniach.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013