Świadczenia otrzymywane przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego (tzw. cashback)

Od 1 stycznia 2015 r. świadczenia otrzymane przez klientów banków (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych) w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty (np. tzw. cashback) będą opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku będzie ciążył na banku (spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji finansowej), jako płatniku.