Jedną z najistotniejszych zmian, jaka zacznie obowiązywać od nowego roku, jest zmiana w zakresie ustalania momentu powstania przychodu u przedsiębiorców zobowiązanych do ewidencjonowania przychodów z zastosowaniem kas fiskalnych.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, od nowego roku w pewnych okolicznościach w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uważać się będzie dzień pobrania wpłaty. Aby tak było, podatnik, który zdecyduje się na wybór tej formy rozliczenia, zobowiązany będzie w terminach do tego przewidzianych do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej wyborze (art. 14 ust. 1j-1l ustawy o pdof i odpowiednio art. 12 ust. 3f-3h ustawy o pdop).

 Od 1 stycznia 2015 r. wartość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne będzie określona kwotowym ryczałtem uzależnionym od pojemności silnika. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tego tytułu będzie wynosić miesięcznie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, natomiast dla aut o pojemności większej – 400 zł. W przypadku takiego użytkowania auta tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień takiego użytkowania – w wysokości 1/30 wskazanych kwot (art. 12 ust. 2a-2b ustawy o pdof).